OFFICE

BOSTON
46 Waltham Street, Suite108, 
Boston.MA 02118, USA
Tel: 001-617 491 4100     
Fax: 001-617 492 3376    
E: info_cambridge@znarch.com
BEIJING
F8, No.222 Huizhong Beili, Chaoyang District, 
Beijing, China, 100012
Tel: 86-10-5846 1198    
E: jwei@design-smart.net